อาจารย์ ดร.ภาณุ สิทธิวงศ์
ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนสาสตรบัณฑิต
หน้าหลัก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
บุคลากรประจำหลักสูตร
เกี่ยวกับนักศึกษา

รายชื่อ ปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 1
รายชื่อ ปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2
รายชื่อ ปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3
รายชื่อ การจัดการการคลัง รุ่นที่ 1
บริการนักศึกษา
ตารางเรียน ปกครองท้องถิ่น(รุ่น 2)
ตารางเรียน ปกครองท้องถิ่น(รุ่น 3)
ตารางเรียน การจักการการคลัง
(รุ่น 1)
ตรวจสอบผลการเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด อุตรดิตถ์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิทยาเขต
วิทยาเขตลอง จ.แพร่
วิทยาเขตทุ่งศรีทอง จ.น่าน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
test ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
test ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
 
test ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
test ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
 
test ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
test ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
 
test ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
test ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
 
test ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
test ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
 

ติดต่อเรา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 055 - 411096 ต่อ 1635,1730  Fax. 055 - 411096 ต่อ 1635
Mail Tor.501@hotmail.com